×

برچسب: دوره ضمن خدمت مهارت های هفتگانه

دوره ICDL در تبریز
15 اکتبر 2023

دوره ICDL در ایلخچی

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
15 اکتبر 2023

دوره ICDL در اسکو

IRCAS