×

برچسب: دوره ضمن خدمت مهارت های هفتگانه

دوره ICDL در تبریز
20 اکتبر 2023

دوره ICDL در جلفا

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
18 اکتبر 2023

دوره ICDL در مراغه

IRCAS