×

برچسب: دوره ضمن خدمت مهارت های هفتگانه

دوره ICDL در تبریز
22 خرداد 1402

دوره ICDL در جلفا

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
22 خرداد 1402

دوره ICDL در مراغه

IRCAS